Nawigacja

Szkoła Koncepcja pracy Dokumenty Historia Nauczyciele Podręczniki Biblioteka Stołówka Dzwonki Ocenianie kształtujące Przyjęcie do szkoły Kalendarz roku szkolnego 2018/19 Zebrania z rodzicami 2018/2019 Ubezpieczenie ANKIETA DLA UCZNIÓW (SP) ANKIETA DLA UCZNIÓW (GIM)

Stołówka


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne,
  2. uczniowie z ważnymi abonamentami miesięcznymi
  3. uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS, GOPS lub inne instytucje oraz sponsorzy,
  4. pracownicy zatrudnieni w Gimnazjum nr 3.

 

3. Posiłki wydawane są w dniach w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne w godzinach od 11.30 do 14.00.

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

5. Uczniowie szkoły mogą spożywać obiad wyłącznie w stołówce.

6. W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest pobranie obiadu na wynos przez rodzinę ucznia, przy spełnieniu warunków:

a) uczeń jest nieobecny w szkole z powodu choroby .

b) osoba pobierająca obiad jest zobowiązana do przestrzegania zaleceń pracowników dyżurujących w stołówce,

c) pojemniki przeznaczone na wynoszony obiad są specjalnie przeznaczonymi do tego celu naczyniami w idealnym stanie higienicznym(W przypadku nie posiadania pojemnika własnego można zakupić  w stołówce jednorazowe pojemniki typu lunch box po 0,50gr. za sztukę, ).

7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce.

8. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków. Uczeń nieprzestrzegający powyższych zasad może zostać pozbawiony prawa korzystania ze stołówki szkolnej.

9. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.

10. W stołówce wywieszony jest aktualny  jadłospis.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jedno- lub dwudaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. W roku szkolnym 2016/17, cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 8,00 zł.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje średni w skali miesiąca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła jak również koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów , najmu lokalu i mediów najemca  trakcie roku szkolnego dopuszcza  możliwość zmiany odpłatności, po ówczesnym  poinformowaniu korzystających ze stołówki z 3- miesięcznym wyprzedzeniem.

6. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana się u właściciela stołówki Pan Łukasz Staniak lub przelewem na podany numer rachunku. Wpłaty należy dokonywać w ogłaszanym terminie (ostatni tydzień poprzedzającego miesiąca). Na prośbę Rodziców wpłaty mogą być przyjmowane po upływie wyznaczonej daty.

7. W przypadku nieuzasadnionego  nieuregulowania opłaty w obowiązującym terminie, uczeń nie otrzyma posiłku z pierwszym dniem nowego miesiąca.

8. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem właściciela stołówki. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia stołówki.

9. Wychowawcy świetlicy posiadają listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę świetlicy jak również konieczne jest pokazanie przez ucznia imiennego karnetu na którym stemplowane są wykorzystane obiady .

10. Nieobecność musi być zgłoszona w u właściciela stołówki osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

12. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

13. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

14. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.


O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje

Pan Łukasz Staniak właściciel stołówki. Tel 509-193-400

Potwierdzenie wpłaty przelewem można przesłać na numer lukasz_staniak@op.pl

Opłaty  wnoszone są do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego (tj. za październik do końca września)

Koszt zestawu (zupy, drugiego dania , kompotu i deseru) wynosi 8.00zł

Drugie danie, kompot, deser 7.00 zł

Zupa 2.00zł

W celu odwołania posiłków proszę o widomość sms pod numer 509193400

Obiady można odwołać do godziny 9.00 rano danego dnia.


 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
    00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

    e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
  • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć