Nawigacja

Szkoła Koncepcja pracy Dokumenty Historia Nauczyciele Podręczniki Biblioteka Stołówka Dzwonki Ocenianie kształtujące Przyjęcie do szkoły Kalendarz roku szkolnego 2018/19 Zebrania z rodzicami 2018/2019 Ubezpieczenie ANKIETA DLA UCZNIÓW (SP) ANKIETA DLA UCZNIÓW (GIM)

 

Ocenianie kształtujące


FILM

Definicja oceniania kształtującego


Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać.

Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)


Ocenianie kształtujące to dawanie informacji pomagającej w uczeniu

 

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się

 

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się:
- trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich wartości,
- zwiększa zaangażowania uczniów w naukę,
- zachęca uczniów do samodzielności,
- stwarza uczniom warunki do współpracy,
- pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia,
- pozwala uczniom wziąć 
odpowiedzialność 
za własną naukę.

 

 

Cele lekcji

 

Bardzo ważne jest, aby uczniowie wiedzieli czego i po co się uczą. Nauczyciel powinien przed lekcją zastanowić się jakie cele chce zrealizować i do nich później dostosować plany, ćwiczenia i metody. Dobrze jest zastanowić się, co już uczniowie na dany temat wiedzą, gdyż nawiązanie do czegoś już znanego znacznie ułatwia przyswajanie wiedzy, pozwala na nadbudowanie wiedzy na wiedzy już poznanej.
Cele powinny być związane z tematem lekcji, ale mogą też odnosić się też do umiejętności, np. współpracy bądź komunikacji.
Następnie nauczyciel powinien tak przeformułować cele, aby były zrozumiałe dla wszystkich uczniów. Najlepiej wyobrazić sobie ucznia, który ma trudności w nauce i dla niego ułożyć cele w języku dla niego zrozumiałym. 

 

 

Kryteria oceniania – NACOBEZU

 

Ustalenie, na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu
Określenie - faktów, dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty.
- Dzięki „nacobezu” zawieramy z uczniem umowę dotyczącą tego, co podlega ocenie.
- Uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji i jaki poziom wykonania zadania jest wymagany.
- Uczniowie wiedzą jakie wiadomości powinni powtórzyć do sprawdzianu oraz jakie elementy pracy domowej lub konkretnego ćwiczenia będą oceniane.
- Kryteria nacobezu ustala sam nauczyciel lub formułuje wspólnie z uczniami.

 

Informacja zwrotna

Ocena koleżeńska

 


Uczniowie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoje prace.

Nauczyciel powinien pracować z uczniami nad:
ustaleniem kryteriów 
oceniania – (co?)
umiejętnością dawania 
informacji zwrotnej – (jak?)

 

 

 


Doszliśmy do sedna OK, czyli informacji zwrotnej. Prawidłowa informacja zwrotna powinna zawierać cztery elementy:
-wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia 
-odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia
-wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę
-wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej

Praca z rodzicami

 


Uczniowie i rodzice muszą być świadomymi uczestnikami procesu oceniania kształtującego.

Uczeń – ocena kształtująca pomoże ci się uczyć
Rodzice – dzięki ocenianiu kształtującemu 
możecie pomóc swojemu dziecku, 
możecie stać się 
jego sojusznikiem.

 

 

 

 

Samoocena  

 


Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
    00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

    e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
  • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć