Nawigacja

Projekt gimnazjalny Ocenianie Zajęcia dodatkowe Debiuty Trójki Wolontariat Erasmus+ 2015/2016

Projekt gimnazjalny


Lista tematów na rok 2015/2016

 


 

Jadwiga Gałecka - fizyka


1. Ciekawe zjawiska fizyczne.
2. Historia rozwoju środków transportu.
3. Czy można ułatwić wykonanie pracy mechanicznej?Piotr Włodarski - wychowanie fizyczne


1. Sportowa Warszaw wczoraj i dziś.Ewa Stępień - język francuski


1. Zaplanuj siedmiodniową podróż do Prowansji.
2. Mapa zabytków we Francji.Bożena Ziółkowska - religia

 

1. Świątynie Warszawy.
2. Światowe Dni Młodzieży.


 

Violetta Tarnowska 

 

1. Dzieci Holocaustu.Bogumiła Bylinka - biologia

1. Płyny ustrojowe, czyli co płynie w naszym organizmie.
2. Śniadanie mistrzów, czyli jak powinien odżywiać się nastolatek.


 Informacja o projekcie edukacyjnym dla Rodziców i Uczniów realizujących projekt w roku szkolnym 2016/2017


Lista tematów i nazwiska nauczycieli realizujących projekt jest dostępna na stronie internetowej szkoły, w dzienniku Librus, na szkolnym profilu facebook oraz na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze.

Do 23.09.2016 uczniowie zapisują się u wybranych przez siebie nauczycieli i rozpoczynają realizację projektu na wybrany temat. Brak udziału w projekcie lub jego niezaliczenie uniemożliwia otrzymanie świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

REGULAMIN

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
Od 1 września 2009 r. w gimnazjach obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk m.in. na kształtowanie postaw uczniów umożliwiających sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej. Muszą oni (poza wyjątkami określonymi w ust. 9) podczas nauki w gimnazjum (w ciągu 3 lat) wziąć udział w co najmniej jednym projekcie. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Metoda projektu edukacyjnego jest coraz częściej stosowana w polskich szkołach. Nauczyciele cenią ją, ponieważ doskonale kształci umiejętność pracy w grupie, ułatwia przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy i jest przyjazna uczniom. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie projekty realizowane dotąd w szkołach odpowiadają wytycznym rozporządzenia. Zdefiniowany tam projekt jest działaniem zespołowym (nie może to być więc projekt indywidualny, który także bywa stosowany jako metoda pracy) i planowym, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny. Uczniowie powinni rozwiązać problem zawarty w temacie projektu. Może być on sformułowany np. w postaci pytania problemowego (Jak...? Dlaczego? W jaki sposób? Co możemy zrobić, żeby? itp.). Taka forma projektu jest trudniejsza, ale rozwija więcej umiejętności. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje na konieczność wykorzystywania przez nauczycieli w procesie kształcenia różnorodnych metod aktywizujących, w tym metody projektu edukacyjnego. Udział w projekcie umożliwi uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego. Tematyki projektów można szukać w treściach podstawy lub poza nią. Projekty mogą dotyczyć jednego przedmiotu bądź mieć charakter interdyscyplinarny.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Istotę projektu stanowi fakt, iż realizowany jest on przez zespół uczniów, a nauczyciel jedynie wspiera ich działania. Samodzielne podejmowanie decyzji, możliwość wyboru sposobu realizacji zadań oraz odpowiedzialność za ich wykonanie powodują, że uczniowie w naturalny sposób uczą się planowania i organizowania swojej pracy, rozwiązywania problemów i współpracy w zespole. Nabywają także umiejętność prezentowania efektów podjętych wspólnie działań oraz rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Rozporządzenie określa kolejne etapy, które powinny wystąpić przy realizacji projektu - począwszy od wybrania tematu, poprzez określenie celów, zaplanowanie działań i ich wykonanie, aż po publiczne przedstawienie rezultatów.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Metoda projektu edukacyjnego nie pociąga za sobą zmian organizacyjnych, ale wymaga ustalenia zasad realizacji projektów. Każda szkoła powinna wypracować swoje reguły, dostosowując je do własnych warunków (np. wielkości szkoły, posiadanego sprzętu, możliwości organizacyjnych) oraz potrzeb uczniów. Jest to zadanie dyrektora, który powinien porozumieć się w tej sprawie z radą pedagogiczną. Projekt edukacyjny jest także doskonałą okazją do wykorzystania zasobów środowiska, aktywizacji otoczenia szkoły oraz włączenia do współpracy rodziców i społeczności lokalnej. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
Ponieważ celem wprowadzenia obowiązku realizacji zespołowego projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum jest kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności uczniów, proponuje się, aby udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego był brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia. Szkoły są zatem zobligowane do uwzględnienia udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w kryteriach oceniania zachowania, zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Szkoły powinny dostosować swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 
Zapoznanie uczniów i rodziców z warunkami realizacji projektu to zadanie wychowawcy, z którego powinien się wywiązać na początku roku szkolnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Bez względu na to, w której klasie uczeń zrealizuje projekt edukacyjny, informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
Rozporządzenie nie precyzuje przypadków, w których dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu, pozostawiając to jego decyzji. To dyrektor rozstrzyga, w jakich sytuacjach losowych, zdrowotnych czy innych uczeń nie jest w stanie zrealizować projektu.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się zwolniony albo zwolniona.
Na świadectwie ucznia, który został zwolniony z realizacji projektu, zamiast informacji o udziale w realizacji projektu powinien znaleźć się zapis zwolniony lub zwolniona.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
    00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

    e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
  • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć