Nawigacja

INFORMATYKA (wysyłając pracę na adres sp260.informatyka@gmail.com podaj w temacie klasę, nazwisko i tytuł pracy)

 

4. Lekcje z modelami


2019-04-02 - Podróże z komputerem

Omówimy na zajęciach serwisy zawierające mapy internetowe oraz pojęcia GIS i GPS.

Zadanie:

Indywidualnie lub w parach zaplanuj wycieczkę trzymając się następujących wytycznych:

 • pracę wykonujemy jako prezentację
 • czas wycieczki 60-90 min.
 • zwiedzamy 3 miejsca na Żoliborzu (8A), Wilanowie (8B), Ursynowie (8D)
 • poruszamy się komunikacją miejską, ale tylko jako dojazd i powrót (serwis jakdojade). Między zwiedzanymi miejscami poruszamy się pieszo (google maps)
 • wycieczka odbędzie się w dzień powszedni o godz. 10.00
 • slajd pierwszy powinien zawierać tytuł "Wycieczka po Żoliborz/Wilanowie/Ursynowie", nazwiska autorów oraz zdjęcie dzielnicy Żoliborz/Wilanów/Ursynów
 • slajd drugi powinien zawierać krótki opis wraz ze zdjęciami trzech miejsc, których dotyczy wycieczka oraz ich adresem i położeniem geograficznym
 • kolejne slajdy to szczegółowy plan wycieczki, skąd ruszamy, na który przystanek idziemy, czym i ile się przemieszczamy (screen z drogi i czasu), co na miejscu (screen każdego przemieszczenia), powrót
 • ostatni slajd to podsumowanie czasu wycieczki oraz zakończenie 

2019-03-19 - Kolorowa płaszczyzna

Kilka słów o przestrzeniach barw:

RGB

CMYK

Po omówieniu przestrzeni barw wejdź na stronę Scratch, wyszukaj projekt "Ciepło - zimno" autora "Wawziula". Przeanalizuja działanie gry oraz skrypty.

Wykonaj zadanie podane przez nauczyciela. 


2019-03-12 - Fraktale

Tworzymy prezentację dotyczącą fraktali, które możemy spotkać w życiu codziennym:

- slajd 1: tytułowy (imie nazwisko, temat prac "Fraktale", klasa),

- slajd 2: kilka przykładów fraktali z życia codziennego (zdjęcia i opis, źródła informacji),

- slajd 3: drzewo binarne (zdjęcie, charakterystyka - jak powstaje, źródła informacji),

- slajd 4: trzy projekty własnych fraktali obrazujących coś z życia codziennego - zdjęcie i opis (projekty własnych fraktali można zrealizować np. na stronie www.weavesilk.com)

Prezentację wykonujemy do 18.03.2019r.


2019-03-05 - Fraktale

Na zajęciach dowiesz się czym są fraktale oraz jak narysować drzewo binarne w Scretchu i w Pythonie. W trakcie zajęć poruszymy też zagadnienia związane z ochroną/szyfrowaniem danych.

2019-03-05-Fraktale-1.pdf


2019-02-26 - Kości zostały rzucone

Omówimy na lekcji jak wygląda rzut kostką, jakie wyniki można w nim uzyskać, jak często się one pojawiają. Przeprowadzona na lekcji symulacja powinna rozwiać wątpliwości.

Ćwiczenie:

 1. Przygotuj tabelę na wyniki losowania i przeprowadź doświadczenie w arkuszu (30 kostek do losowania).
  Do przeprowadzenia losowania używają funkcji losującej RANDBETWEEN (LOS.ZAKR w nowszych wersjach).

  Zliczaj częstości wystąpień za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI.
 2. Wykonaj wymuszone przeliczenia w arkuszu (klawisz F9), aby zaobserwować zmienność losowań.
 3. Sporządź wykres kolumnowy, sprzężony z danymi w tabeli.

 PRZYKŁAD - 1kostka.pdf


 

3. Lekcje z danymi


2019-02-19 - Moi znajomi

Na zajęciach omówimy:

- filtrowanie i sortowanie danych,

Po omówieniu zagadnień przejdziemy do dokończenia ćwiczenia z poprzedniej lekcji.

Arkusz, który robiliśmy w zeszłym tygodniu sklonuj 2 razy (powinny być trzy identyczne arkusze)

Pierwszy pozstaw bez zmian. 

W drugim arkuszu posoruj uczniów posiadających średnią powyżej średniej klasy alfabetycznie po nazwiskach i w przypadku identycznych nazwisk dodatkowo po imionach.

W trzecim arkuszu wybierz uczniów, których średnia z obu przedmiotów jest ponad średnią klasy, oraz posortuj ich od najlepszego do najsłabszego (średnia ucznia). 

Pracę wysyłamy do nauczyciela.


2019-02-12 - Dużo danych

Na zajęciach omówimy:

- na przykładach funkcje statystyczne (średnia, min, max),

- poznamy korelację i linie trendu,

- przetwarzanie rozproszone.

Po omówieniu zagadnień przejdziemy do ćwiczenia. Treść zadania zostanie podana na lekcji.

8_klasy-Korelacja__trend.pdf

2019-01-22 - Przestawianie i przedstawianie danych

Karta pracy: 8_klasy-przestawianie_i_przedstawianie_danych.pdf


2019-01-15 - Z tabeli - wykres

Karta pracy: Klasy_8_-_z_tabeli_wykresy.pdf


2019-01-08 - Liczby, potęgi, ciągi

Karta pracy: 8_klasy_-_liczby__potegi__ciagi.pdf


2018-12-11 - Jak to z Gaussem było

Pracujemy w parach:

1. Kim był Karol Gauss?

2. Obejrzymy dwa razy film o "sumie kolejnych liczb naturalnych" FILM

3. W arkuszu kalkulacyjnym wykonamy ćwiczenie związane z sumowaniem

4. Kilka zadań do zrobienia (w zeszycie, lub na kartce)


2. Lekcje programowania   

Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych.
Python rozwijany jest jako projekt Open Source zarządzany przez Python Software Foundation, która jest organizacją non-profit. 

 

Żródło: Wikipedia

repl.it - wirtualne narzędzie do programowania


2018-11-20 - Zrób porządek

Na lekcji omówimy listy i pracę z nimi.

1. Przeanalizuj pokazany przez nauczyciela kod: LINK

2. Sprawdź jak działa

3. Zmodyfikuj we wskazany sposób


2018-11-20 - Szukaj z Pythonem

Na lekcji omówimy:

- losowanie liczb,

- pętlę while,

- praca z modułami,

Przeanalizuj kod:

from random import randint

for i in range (50):

   los=randint(1,100)

   print(los, " ", end="")

Przeanalizuj kolejny kod (Gra: zgadywanie wylosowanej liczby)

Zmodyfikuj kod - podam na lekcji  co ma się dodatkowo w grze wydarzyć.


2018-11-13 - Liczby nie tylko doskonałe

W trakcie lekcji pracujemy z kartą pracy. Zsady pracy oraz ocenianie omówione zostanie na początku lekcji.


2018-11-06 - Sumuj liczby

Na lekcji omówimy:

 • zmianę wartości zmiennej (np. a=a+4)
 • działania warunkowe (równość== ,nierówność !=,reszta z dzielenia %),
 • poznamy instrukcję input(), pętlę for oraz warunek if
 • przeanalizujemy kod programu:

x=int(input("Podaj liczbę x:")) #komentarze
y=int(input("Podaj liczbę y:"))
if x<y:
  print ('X jest mniejsze od Y')
if x>y:
  print ('X jest większe od Y')
if x==y:
  print ('X i Y są równe')
print("KONIEC PROGRAMU:)")

 • spróbujemy napisać program, który z podanego zakresu liczb wyświetli parzyste oraz nieparzyste liczby 

2018-10-30(2018-10-23) - Programuj obliczenia

Teraz kolej na obliczenia, na lekcji omówimy:

 • operacje arytmetryczne
  przykładowo print(5+2) #dodawanie
 • zmienne
  przykładowo a=123 #zmienna o nazwie a przyjmuje wartość 123
  print(a) #wyświetlenie zmiennej a
 • definiowanie funkcji

  def pole():
      a=5
      print("pole kwadratu o boku 5 wynosi",a*a)
   

Na zakończenie krókie zadanie - ocena za aktywność.


2018-10-16 - Pisz i powtarzaj

Po omówieniu zagadnień związanych z przygotowaniem środowiska przystępujemy do pisania programów.

print ("Jestem Leszek")

 

for i in range (4):

  print ("Szkoła Podstawowa Nr 260")

 

przykłady funkcji range(): range (2), range(5), range (1, 4), range (2, 5), range (0, 10, 2), range (1, 10, 2) # sprawdź jak działa

for i in range (2):

  print (i)

 

print ("p", end="")  #pozostawienie kusora 

 

Zadanie:

Narysuj następującą figurę:

@@@@@@@@@

    @@@@@@@

       @@@@@

           @@@

              @


1. Lekcje z HTML-em


2018-10-01 - 2018-10-08 - Witryna WWW, prawo w internecie

Porównanie 5 darmowych generatorów stron www

Po omówieniu zagadnień związanych z projektem wybierz darmowy generator stron i zaprojektuj stronę www wybranej przez Ciebie imprezy/wydarzenia szkolnego (temat jest obligatoryjny).

Pracujemy indywidualnie, lub w zespołach (maksymalnie 2 osoby)

Link do strony prześlij do nauczyciela (projekty zostaną omówione i ocenione na kolejnej lekcji), w wiadomości podaj klasę i nazwiska autorów

Na stronie znajdować się powinien symbol klasy, oraz inicjały autorów. Przemyśl, jakie informacje powinny znajdować się na stronie informującej o wydarzeniu.


2018-09-25 - 2018-09-25 - Strona interaktywna

Na zajęciach:

- omówimy style w dokumencie HTML,

- omówimy iterakcję w dokumencie HTML,

- rozliczymy się z pierwszego projektu (strona w HTML),

- rozpoczniemy pracę nad kolejną stroną na ocenę (style, iterakcja)

2018-09-25-HTML__style__iterakcja.pdf


2018-09-18 - 2018-09-18 - Strona w dobrym stylu

W trakcie zajęć projektujemy prostą stronę w języku HTML. Temat uzgodnimy na zajęciach. Przypomnij sobie (patrz wyżej) o poprawnej konstrukcji stron www oraz o znacznikach.

Strona powinna zawierać następujące elementy występujące jeden pod drugim:

- posiadać poprawną konstrukcję,

- posiadać tytuł (sekcja body) zgodnie z ustalonym tematem 

- kodowanie polskich znaków

- oraz następującą zawartość:

  - z lewej strony duży i pogrubiony tytuł 

  - pod spodem mniejszy, pogrubiony symbol klasy oraz datę

  - pod spodem bez pogrubienia napis autorzy oraz listą numerowaną (1,2,3...) autorów

  - pod spodem 3 akapity tekstu (zgodnie z tematem) oddzielone liniami poziomymi, ostatni akapit kursywą (pochylenie tekstu), a najważniejsze hasła pogrubione,

  - podziękowanie za odwiedzenie strony napisane indeksem górnym i indeksem dolnym (na przemian),

 - wstawione jedno zdjęcie (np. uśmiech)

POWODZENIA


2018-09-11 - 2018-09-11 - Jak to zrobić w HTML-u i CSS

Wszystko to, co jest publikowane w sieci musi być jednakowo, poprawnie czytelne dla wszystkich systemów komputerowych. Warunek spełnia tylko jeden rodzaj plików. Są to tak zwane czyste pliki testowe.

- Wejdź na dowolną stronę i po jej otworzeniu kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wydają polecenie Wyświetl źródło strony (w przeglądarce Google Chrome)

- napisz krótki tekst o sobie w notatniku i zapisz na pulpicie jako plik txt i plik htm.

- istota języka HTML -  http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/Istota_j%C4%99zyka_html.htm

- formatowanie tekstu w HTML - http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/tagi/Formatowanie_tekstu.htm

- poprawna konstrukcja stron WWW - http://zkomputerem.pl/face/HTML/www/Struktura.htm

- zaprojektuj stronę o sobie (można pracować w parach) używająć przynajmniej 15 znaczników opisanych wyżej.


 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
  00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

  e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
 • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć