Nawigacja

Stołówka

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY


 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jedno- lub dwudaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. W roku szkolnym 2015/2016, cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 7,50 zł.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje średni w skali miesiąca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła jak również koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 4. Odpłatność za obiady, za dany miesiąc uiszczana się  przelewem na rachunek:
  20 1140 2004 0000 3302 7478 3978. W tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tekst wpłata za obiady, za miesiąc …
  Wpłaty należy dokonywać w ogłaszanym terminie (ostatni tydzień poprzedzającego miesiąca).
  Na prośbę Rodziców wpłaty mogą być przyjmowane po upływie terminiu.
 5. W przypadku nieuzasadnionego  nieuregulowania opłaty w obowiązującym terminie, uczeń nie otrzyma posiłku z pierwszym dniem nowego miesiąca.
 6. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem właściciela stołówki. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia stołówki.
 7. Nieobecność musi być zgłoszona w u właściciela stołówki osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-509-193-400 najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 8. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 9. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.
 10. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Pan Łukasz Staniak osoba odpowiedzialna za Catering.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki
  00-724 Warszawa ul. Chełmska 23

  e-mail: g3@edu.um.warszawa.pl
 • tel./fax: 22-841-16-43

Galeria zdjęć